مطلب

اعلام دسترسی به مجموعه ناشر JOVE

به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت گرفته این مرکز با ناشر Jove،دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به مجموعه فیلم های آموزشی مجله مذکور از طریق آدرس https://www.jove.com از این تاریخ به مدت سه ماه برای آن دانشکده / دانشگاه فراهم شده است