معرفی،اهداف ،خط مشی
 
  هدف
 کتابخانه دیجتال پزشکی با هدف تامین منابع الکترونیکیف ایجاد دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی مقالات اعم از لاتین و فارسی طراحی شده است

خدمات 
نیازسنجی منابع الکترونیکی کاربران 
آموزش استفاده از منابع الکترونیکی به صورت کارگاهی
 ارتباط با کاربران به صورت مجازی در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی

خط مشی و آیین نامه استفاده از منابع الکترونیکی
پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز کاربران به صورت کنسرسیومی از سوی وزارت بهداشت در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد
جهت استفاده از پایگاهها و منابع الکترونیکی چند روش دسترسی ایجاد شده است
الف. دسترسی از طریق شبکه( درون دانشگاه) بدون نیاز به داشتن پسورد
ب. دسترسی از طریق آفکمپوس(برای بیرون از محیط دانشگاه) نیاز به پسورد و کاربری
ج. دسترسی از طریق VPN (برای بیرون از محیط دانشکده) نیاز به پسورد و کاربری